نویسندگان

چکیده

در این مقاله شرایط بهینه بارگذاری در فرایند هیدروفرمینگ T شکل بررسی می‌شود. بعد از طراحی مسیرهای بارگذاری با استفاده از روش طرح آزمایشها، تاثیر هر مسیر بارگذاری بر روی قابلیت شکل پذیری لوله با استفاده از روش اجزا محدود بر اساس معیارهای مناسب محاسبه می‌شود. در ادامه روابط ریاضی مناسب میان معیارهای شکل پذیری و پارامترهای بارگذاری با استفاده از تحلیل رگرسیون تعیین می‌شوند و تاثیر پارامترهای بارگذاری بر روی تغییر شکل لوله با انجام تحلیل واریانس ارزیابی می‌گردد. با اعمال مدلهای ریاضی مناسب در الگوریتم تبرید تدریجی، مقادیر بهینه برای متغیرهای بارگذاری تعیین و مسیرهای بارگذاری بهینه برای تولید اتصالات T شکل طراحی می‌شوند. با مقایسه نتایج حاصل از این روش با نتایج آزمایشگاهی، کارایی روش ارزیابی می‌شود.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی