نویسندگان

چکیده

در این مقاله به تحلیل رفتار بعد از کمانش ورقهای مدور سوراخدار تحت بارگذاری یکنواخت شعاعی در داخل و خارج سوراخ، با استفاده از روش ریلی- ریتز پرداخته شده است. روند کار به این صورت است که ابتدا به فرمولبندی مسئله با استفاده ازنظریه تغییر شکلهای بزرگ ون– کارمن می‌پردازیم؛ سپس با یک نگاشت مناسب، هندسه را در دستگاه مختصات طبیعی بیان می‌کنیم سپس به توسعه میدانهای جابه‌جایی در دستگاه مختصات طبیعی، با به‌کارگیری توابع شکل طبقاتی، هرمیتی و لاگرانژی به ترتیب در درونیابی میدان جابه‌جایی خارج و داخل سطح ورق، می‌پردازیم و نهایتا به ارائه یک میدان جابه‌جایی هوکین مناسب برای کنترل رفتار بعد از کمانش صفحات مدور، پرداخته می‌شود. پیوستگی در مقادیر تنش و کرنشها، تعداد درجات آزادی کم برای حل مسئله، اعمال شرایط مرزی آسان ازجمله محاسن این روش است.

تحت نظارت وف ایرانی