نویسندگان

چکیده

ماشین آلات ضربه‌ای نظیر چکشها و پرسها در طی عملکرد خود ارتعاشات بسیار بزرگی را تولید می‌کنند، که در محیط قابل توجهی به اطراف انتشار می‌یابند. وقتی امواج ناشی از این ارتعاشات به محیط اطراف گسترش می‌یابند، می‌توانند عملکرد ماشین آلات حساس مجاور خود را مختل کرده و یا بر روی ساکنین مجاور و یا کارگران ایجاد آلودگی صوتی کنند. یکی از راهکارهای مؤثر در کنترل و جداسازی اثرات ارتعاشی ناشی از عملکرد ماشین آلات به محیط اطراف، ایجاد گودالهای باز در خاک مجاور آنهاست. در تحقیق حاضر، به‌طور خاص، به بررسی اثر گودالهای باز دوردیفی، که با فاصله از یکدیگر قرار می‌گیرند، پرداخته می‌شود. در این راستا، عوامل مختلفی نظیر فاصله بین گودالها، موقعیت گودالها نسبت به چشمه ارتعاش و عمق لایه خاک، در نظر گرفته می‌شوند. یک مدل اجزای محدود دو بعدی برای این منظور ساخته و تحلیل در حوزه زمان انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که وجود گودال در فواصلی از منبع ارتعاش، دامنه ارتعاش را کاهش می‌دهد. همچنین تحلیلها نشان می‌دهد، استفاده از دو گودال باز برای یک لایه نیمه بی‌نهایت خاک که در آن استفاده از یک گودال باز عملا بی‌تأثیر است، می‌تواند دامنه ارتعاش را، به ویژه در مجاورت گودال دوم، به‌صورت قابل توجهی کاهش دهد.

تحت نظارت وف ایرانی