نویسندگان

چکیده

مقاومت برشی زهکشی نشده، پارامتر اصلی در اکثر مسائل مربوط به پایداری کوتاه مدت و تحلیلهای تنش کل (TSA) است. مکانیزم شکل گیری نهشته های خاکی منجر به ایجاد ناهمگونی ذاتی در خاک می شود. ناهمگونی ذاتی به عنوان مهمترین منبع عدم قطعیت در مسائل ژئوتکنیکی مشتمل بر دو روند مشخصه و تصادفی است. در این مقاله پس از بررسی نتایج آزمایشات درجای مختلف ارائه شده توسط سایر محققان مدلی برای بیان روند مشخصه مقاومت برشی زهکشی نشده در راستای قائم (عمق) پیشنهاد و عمقی که در آن روند مشخصه تغییر جهت می دهد به عنوان عمق تبدیل معرفی می شود. برای مدلسازی از نظریه میدان تصادفی و تکنیک حوزه های میانگین محلی (LAS) کمک گرفته شده و مقاومت برشی زهکشی نشده به عنوان یک پارامتر مقاومتی مصالح ریزدانه در فضای دو بعدی مسئله طوری توزیع شده است که تغییرات آن در راستای قائم از روند مشخصه پیروی کرده و در راستای افقی نیز به صورت یک متغیر تصادفی با توزیع و انحراف معیار مشخص، حول مقادیر روند مشخصه در هر عمق تغییر می کند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی