نویسندگان

چکیده

سیستم قاب سبک فلزی به دلیل مزایای ویژه همچون امکان تولید صنعتی، پیش ساختگی و سبک بودن می تواند جایگزین مناسبی برای سیستم های سنتی ساخت و ساز در کشور ایران باشد. پانلهای دیوار برشی متشکل از قاب فولادی سرد نورد شده و پوشش پیچ شده به آن، متداولترین سیستم باربر جانبی در این سازه ها هستند. به دلیل سبکی سازه و کم بودن نیروهای جانبی زلزله، پوششها عمومًا از مصالح چوبی ساخته می شوند. در این مقاله مقاومت و تغییرمکان جانبی پانلهای دیوار برشی به روش عددی اجزای محدود با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مدلسازی شده و به صورت ANSYS ناشی از تغییرشکلهای بزرگ، تعیین شده اند. پانلهای دیوار برشی با استفاده از نرم افزار اجزای محدود بار-افزون تحلیل شده اند. برای بررسی صحت و دقت نتایج، مقاومت و تغییر مکان نهایی چند نمونه دیوار برشی با مقادیر متناظر حاصل از مطالعات آزمایشگاهی سایر محققان مقایسه شده است. پس از تایید کارایی مدل اجزای محدود، تأثیر پارامترهای مختلف دیوار برشی از جمله خصوصیات قاب فولادی، پوشش و اتصال این دو بر رفتار جانبی دیوار مورد ارزیابی قرار گرفته است.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی