نویسندگان

چکیده

چکیده - در این مقاله، تأثیر سخت کننده ها در رفتار استاتیکی اتصالات نیمه گیردار پیچی تیر به ستون در اسکلتهای فولادی بررسی شده است. مدلهای اجزای محدود اتصالات نیمه گیردار پیچی تقویت شده ایجاد و با استفاده از نتایج تجربی صحت مدل اجزای محدود کنترل شده است. در مدل اجزای محدود، رفتار غیرخطی مصالح، غیرخطی هندسی و همچنین رفتار غیرخطی تماس ورق اتصال و بال ستون مورد توجه قرار گرفته است.سپس با تحلیل پارامتریک اتصالات با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ABAQUS اثر پارامترهای مختلف در توزیع تنش کششی در ترازهای مختلف پیچ، سختی دورانی و مقاومت خمشی اتصال مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه استفاده از سخت کنندههای جان ستون و ورق انتهایی میتواند رفتار اتصال را تحت تأثیر قرار داده و مقاومت خمشی و سختی دورانی آن را تغییر دهد، در نظر گرفتن اثر سخت کننده ها در رفتار خمشی اتصال در مرحله طراحی ضروری به نظر میرسد. واژگان کلیدی : اتصالات با ورق انتهایی، تحلیل اجزای محدود، توزیع تنشکششی، قاب فولادی، منحنی لنگر-دوران، مسئله تماس

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی