نویسندگان

چکیده

در این مقاله، رفتار پس از کمانش ورق با ضخامت متغیر و همچنین مقاطع ساخته شده از ورق که دارای نقص عضو اولیه هستند، مورد بررسی قرار گرفته است. روش عددی نوار محدود برای تحلیل فراکمانش مقاطع ساخته شده از ورق تحت فشار و خمش، به کار رفته و به منظور دستیابی به این هدف، برنامه‌ای رایانه‌ای تدوین شده است. در این مقاله، سختی محوری و خمشی مقاطع کانالی لبه‌دار و بدون لبه، مقاطع Z شکل با ضخامت بال متغیر و ثابت و مقاطع T شکل و هم‌چنین بازتوزیع تنش پس از کمانش این‌گونه مقاطع و ورق با ضخامت عرضی متغیر تعیین شده‌اند. از نتایج به دست آمده، می‌توان دریافت که ابعاد مقطع و کرنش اعمالی اولیه اثر چشمگیری بر توزیع تنش دارند و هم‌چنین سختی پس از کمانش مقطع کم می‌شود.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی