نویسندگان

چکیده

در این مقاله پدیده جیغ ترمز بررسی ‌شده است. امروزه جیغ ترمز که صدای آزاردهنده برای سرنشینان و عابرین است، به فاکتوری مهم برای درجه‌بندی سیستم ترمز وسایل نقلیه تبدیل شده‌است. در ابتدا اهمیت موضوع بیان و سه دلیل اصلی بروز این پدیده مطرح می‌شود. مدلهای ارائه‌شده توسط محققان بررسی و نهایتاً جفت‌شدن مودها به‌عنوان دلیل اصلی وقوع پدیده جیغ ترمز در نظر گرفته می‌شود. سپس راهکاری اجرایی برای شبیه سازی پدیده جیغ ترمز در روش اجزای محدود ارائه می‌شود. در ادامه، مدل اجزای محدود سیستم ترمز خودروی سمند تهیه و سپس با تکنیک ارائه شده حل می‌شود. به‌دلیل پیچیدگی و نیاز به حافظه و زمان حل زیاد، از روش پردازش موازی برای حل مسئله استفاده شده‌است. در نهایت ثاثیر پارامترهای مختلف فیزیکی مانند ضریب اصطکاک بین دیسک و لنت، نیروی ترمز و کشسانی و چگالی دیسک و لنت بر روی پدیده جیغ ترمز بررسی می‌شود. تاثیر وجود شیار بر روی لنت نیز به‌عنوان پارامتری برای بهبود عملکرد و کاهش نویز ناشی از جیغ ترمز مطرح و مورد مطالعه قرار می‌گیرد..

تحت نظارت وف ایرانی