نویسندگان

چکیده

در این مطالعه یک روش محاسباتی جدید به نام روش اجزای محدود با مرز مقیاس شده برای تحلیل مسائل تراوش محصور به کار گرفته می‌شود. این روش مزایای دو روش اجزای محدود و اجزای مرزی را با هم ترکیب می‌کند، فقط مرز مسئله مش بندی می‌شود، و به هیچ گونه حل بنیادی نیاز نیست، مسائل با دامنه نامحدود و دارای نقاط تکینگی به‌صورت دقیق مدل می‌شوند و مصالح ناهمسان و ناهمگن که شرط تشابه را ارضا کنند بدون هزینه محاسباتی زیادی مدلسازی می‌شوند. در این تحقیق فرمولبندی روش برای حل مسائل تراوش ارائه و سپس مسائلی با این روش تحلیل می‌شوند و نتایج حاصله با نتایج دیگر روشهای عددی مقایسه و سرعت و دقت بالای این روش نشان داده می‌شود.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی