نویسندگان

چکیده

سیلوها سازه هایی هستند که برای ذخیره کردن انواع مختلف مصالح دانه ای مورد استفاده قرار می گیرند. بدلیل رفتار غیرخطی دیواره بتنی و رفتار غیرخطی مصالح ذخیره شده در سیلو بررسی رفتار لرزه ای سیلوهای بتنی بسیار پیچیده است. در این مقاله اثر اندرکنش مصالح دانه ای و سازه برای یک سیلوی بتنی با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ABAQUS مورد بررسی قرار گرفته است. مصالح دانه ای با استفاده از یک مدل هیپوپلاستیک مدلسازی شده اند، پس از مدلسازی اندرکنش مصالح دانه ای و سازه تحت اثر زلزله، نتایج بدست آمده با نتایج بدست آمده از مدلهایی که در آنها از اثر اندرکنش مصالح دانه ای و سازه صرفنظر شده است مقایسه شده اند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی