نویسندگان

چکیده

در این مقاله الگوریتمی جدید، سریع، ساده و کارامد بر پایه مفاهیم روش فیبری برای تحلیل غیرخطی تیرهای بتن مسلح پیشنهاد شده است. در روند تحلیل از روش تحلیل ماتریسی غیرخطی مبنی بر سنجش تنشها با سطح گسیختگی استفاده شده و اعضا به صورت المانهای ماکرو مدلسازی شده اند. در محاسبه سطوح گسیختگی مقاطع بتن مسلح از رفتار غیرخطی بتن در کشش و فشار و رفتار الاستیک پلاستیک ایده آل برای فولاد بهره گرفته شده است. به منظور اعتبار سنجی روش پیشنهادی، نتایج به دست آمده از پیش بینی های عددی با نتایج آزمایشگاهی و نتایج نرم افزارهای ANSYS مقایسه شدند. همخوانی مناسبی میان نتایج الگوریتم پیشنهادی و نتایج آزمایشگاهی، با اختلاف کمتر از 6 درصد در بحرانی ترین حالت، به دست آمد که بیانگر معتبر بودن نتایج این روش است.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی