نویسندگان

چکیده

میدان جریان، انتقال حرارت و انتقال نانوذرات در جابجایی آزاد نانوسیال آب-اکسید آلومینیوم در یک محفظه مربعی مدلسازی و بصورت عددی مطالعه شده است. معادلات حاکم با شرایط مرزی معین با استفاده از روش حجم محدود حل شده اند. مکانیزم های انتقال نانوذرات شامل پخش براونی و ترموفورسیس که باعث ناهمگنی نانوسیال می شود تحت عنوان مدل انتقال در نظر گرفته شده و نشان داده شده است که مدل انتقال نسبت به مدل همگن با خواص معادل، تطابق بهتری با نتایج تجربی دارد. مکانیزم های انتقال نانوذرات با اثر گذاشتن بر نیروی شناوری، انتقال حرارت را کاهش داده و باعث به وجود آمدن گردابه های کوچکی در مجاورت دیوارهای بالایی و پایینی محفظه می شود.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی