نویسندگان

چکیده

در این تحقیق بهینه‌سازی چیدمان چندلایه‌های کامپوزیتی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و سطح پاسخ برای افزایش حد تحمل بار کمانش مورد مطالعه قرار گرفته است. برای یافتن تابع کمانش پوسته استوانه‌‌‌ای کامپوزیتی به روش سطح پاسخ، ابتدا چندین تحلیل به روش اجزای محدود انجام شده و سپس به روش محاسباتی حداقل مربعات، دو تابع چند‌‌‌جمله‌ای یکی درجه یک و دیگری درجه دو به‌دست آمده است. آنگاه تغییر در حد تحمل کمانش با تغییر در چیدمان لایه‌های کامپوزیت صورت گرفته و فرایند بهینه سازی بار کمانش به کمک الگوریتم ژنتیک برای مدل استوانه‌ای انجام شده است. پس از بهینه سازی به کمک الگوریتم ژنتیک، بار کمانش چیدمان بهینه با استفاده از نرم افزار مطلب به‌دست آمده است. هم چنین برای ارزیابی روش به‌کار رفته در این تحقیق، بار کمانش برای یک چهاروجهی کامپوزیتی با روش ارایه شده در این تحقیق به‌دست آمده و با نتایج تحلیلی دیگر پژوهشگران مقایسه شده و نشان داده شده است که از دقت خوبی برخوردار است.

تحت نظارت وف ایرانی