نویسندگان

چکیده

هدف از این مقاله بررسی اثر سازه های مجاور بر رفتار لرزه ای تونل با استفاده از روش اجزای محدود ۲ است. در این راستا با مقایسه رفتار لرزه ای تونل تکی و تونل در مجاورت ساختمان، اندرکنش دینامیکی تونل و ساختمان مجاور آن بررسی می شود. به عبارت دیگر وجود ساختمان مجاور چه تأثیری بر نیروهای داخلی تونل دارد. این مطالعات شامل فاصله ساختمان و تونل، مشخصات خاک، ارتفاع سازه و عرض آن،فرکانس بارگذاری، عمق قرارگیری تونل و کلیه پارامترهایی است که به نوعی در پاسخ لرزه ای تونل مؤثرند. با تغییر پارامترهای اصلی، فاصله ای که وجود ساختمان مجاور می تواند بر روی نیروهای داخلی تونل تأثیر بگذارد مشخص می شود.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی