نویسنده

چکیده

اخیراً مدل آسیب دو مقیاسی به عنوان یک روش کارا برای تحلیل مسایل خستگی پر چرخه ارایه شده است. در این مدل رفتار ماده در مقیاس میکروسکوپی الاستیک-پلاستیک همراه با آسیب و در مقیاس ماکروسکوپی الاستیک ارزیابی می شود. در این تحقیق، یک آلگوریتم عددی مقاوم -که بتواند میلیون ها سیکل بارگذاری را دنبال نماید- برای مدل آسیب دو مقیاسی پیاده سازی می شود. برای بهنگام کردن تنشها از یک روش صریح استفاده می شود تا پیش بینی زمان شکست برای انواع بارگذاریها از جمله دوره ای، اتفاقی، مکانیکی و گرمایی-مکانیکی میسر شود. یک لوله استوانه ای تحت بار خستگی گرمایی-مکانیکی و شافت روتور اصلی یک بالگرد با بارگذاری غیر تناسبی به روش آسیب دو مقیاسی مورد بررسی و تحلیل عمر قرار می گیرد.

تحت نظارت وف ایرانی