نویسندگان

چکیده

تحقیقات عددی پیشین بر روی رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی عمدتاً به انواع منفرد آنها محدود بوده است. در همین حال نگاه واقع بینانه به طبیعت اطراف نشان می دهد که تنوع و پیچیدگی ناهمواری های سطح زمین بسیار بیشتر است و عوارض توپوگرافی غالبا به شکل مرکب ظاهر می شوند. هدف این مقاله بررسی عددی رفتار لرزه ای تپه های دوبعدی مرکب دوگانه است که در برابر امواج مهاجم قائم برشی (SV) قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که الگوی کلی رفتار لرزه ای تپه های مرکب دوگانه با حالت تپه منفرد مشابه است. نفس مجاورت تپه ها با یکدیگر، پتانسیل بزرگ نمایی قله ها را، خصوصا در تپه های کوچکتر، افزایش می دهد. اگرچه فضای میان دو تپه به لحاظ کیفی رفتاری شبیه رفتار دره ی منفرد دارد، اما به لحاظ کمی نمی توان آن را با یک دره دارای نسبت شکل معادل شبیه سازی کرد. کناره داخلی تپه دوگانه در قیاس با قعر دره منفرد دارای نسبت شکل همسان، خصوصاً در برابر امواج مهاجم کوتاه و متوسط، پتانسیل و بیشینه بزرگنمایی بزرگتری دارد. عامل مجاورت تپه ها می تواند در رمزگشایی مقادیر بزرگ نسبت های بزرگ نمایی ثبت شده در مطالعات تجربی مؤثر واقع شود.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی