نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک مدل محاسباتی برای شبیه سازی گذر بولاس ایزوله ادرار از کلیه به مثانه در میزنای از طریق امواج تحریک عضله دودی شکل ارائه شده است. در این مدل، تحریک عضلانی با استفاده از تحلیل برهمکنش سیال - جامد و تحلیل تماسی اعمال شد. جریان سیال ادرار در ابتدای ناحیه ورودی به مثانه به دو روش شبیه سازی عددی و تصویر برداری سونوگرافی محاسبه شد. همچنین، توزیع فشار در میزنای و تغییرات دینامیکی میزان ادرار بازگشتی در طی انتشار موج تحریک عضله بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل از مدل، با نزدیک شدن بولاس ادرار به مثانه، بیشینه فشار ادرار در مجرا به اندازه تقریبی 5 برابر فشار ورودی میزنای افزایش می یابد. مقدار میانگین دبی ادرار محاسبه شده از توزیع سرعت در مقطع خروجی میزنای در بازه زمانی تخلیه ادرار 267/2 میلی لیتر در دقیقه به دست آمد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی