نویسندگان

چکیده

به دلیل زمان بر بودن و هزینه ی بالای حل دو بعدی معادلات حاکم بر رفتار سیلاب، اکثر مدل های عددی پدیده ی شکست سد را به صورت یک بعدی مورد بررسی قرار می دهند و مدل های دوبعدی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. لذا مطالعات عددی و آزمایشگاهی زیادی در ارتباط با تحلیل رفتار موج ناشی از شکست سد در کانال های مستقیم صورت گرفته است, اما به مسأله هیدرودینامیک شکست سد در خم ها و پیچان رود ها کمتر توجه شده است. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل دوبعدی حل معادلات سنت- ونانت, هیدرودینامیک سیلاب ناشی از شکست سد در عبور از خم ها ی متوالی مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج آن با مدل های یک بعدی حل معادلات مقایسه شده است. به منظور بررسی پدیده ی شکست سد در پیچان رودها در شرایط واقعی، شکست احتمالی سد زاینده رود واقع بر رودخانه ی زاینده رود به عنوان مطالعه ی موردی ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهند که در نظر گرفتن اثر خم ها در مسیر سیلاب و نیز توالی خم ها، تأثیر چشم گیری در کاهش مقدار بیشینه ی سیلاب داشته، بر نحوه ی پخش سیل در سواحل مؤثر است و در زمان پخش و حرکت موج به سمت پایین دست نیز تأخیر ایجاد می کند.

تحت نظارت وف ایرانی