نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، مرحله‌ی فشارزنی یک فرایند جذب سطحی با تناوب فشار، برای اولین بار، با استفاده از روش شبکه بولتزمن شبیه‌سازی شده است. برای این منظور مدل D3Q27 روش شبکه بولتزمن انتروپیک دوجزیی برای جریان هوا شامل دو جزء اکسیژن و نیتروژن در یک بستر فشرده پیاده‌سازی شده و جذب اکسیژن و نیتروژن با استفاده از یک شرط مرزی جدید برای جذب، بر روی مرز دانه‌های جاذب کروی اعمال شده است. روش شبکه بولتزمن به‌کار رفته، معادلات ناویر- استوکس و معادله پخش استفان ماکسول را ارضا می‌کند. برای محاسبه‌ی میزان جذب از مدل نیرو محرکه‌ی خطی و ایزوترم لانگمویر دوجزیی استفاده شده است. برای بررسی صحت عملکرد مدل ارایه شده، میزان جذب اکسیژن و نیتروژن به صورت تک جزء و دو جزء محاسبه و با مقدار حاصل از ایزوترم لانگمویر مقایسه شده‌اند. نتایج حاصل دقت بالای مدل پیشنهادی را نشان می‌دهند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی