نویسندگان

چکیده

در این مقاله مشخصه‌های ارتعاشی یک تیر اویلر- برنولی ترک‌‌‌دار در حال دوران با سطح مقطع متغیر با استفاده از روش انتقال دیفرانسیل بررسی می‌‌شود. اثر موقعیت و اندازه ترک، سرعت چرخش و شعاع چرخش تیر در محاسبه فرکانس‌های طبیعی و شکل مودها مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج عددی برای تیر دورانی بدون ترک و ترک‌دار اویلر- برنولی با سطح مقطع متغیر به‌دست آمده و با روش‌های دیگر مقایسه می‌شود. مشاهده می‌شود که دقت روش انتقال دیفرانسیل برای تحلیل ارتعاشی تیرهای دورانی با سطح مقطع متغیر خصوصاً برای سرعت‌های دورانی زیاد، نسبت به روش‌های دیگر بیشتر است.

تحت نظارت وف ایرانی