نویسندگان

چکیده

در این مقاله به ارایه الگوهای مختلف بزرگ‌نمایی سطح دره دوبعدی نیم‌سینوسی و مجاور آن در برابر هجوم امواج برشی قائم خارج از صفحه‌ (SH) پرداخته شده است. فرمول‌بندی اجزای مرزی نیم صفحه در حوزه زمان پیشنهاد شده‌ مؤلفان برای استخراج نتایج به کار گرفته شده است. دوری از استلزام به شبکه‌‌بندی دامنه وسیعی از سطح صاف زمین و تمرکز اجزا تنها بر روی سطح دره، تمایز بارز تحقیق حاضر در قیاس با مطالعات پیشین اجزای مرزی است. در این میان اثر پارامترهای کلیدی چون نسبت شکل دره و طول موج مهاجم در تغییر الگوی پاسخ حساسیت سنجی شده است. بررسی نتایج حاکی از تأثیر چشم‌گیر عوامل مذکور در بروز رفتارهای متفاوت سطح دره است. همچنین پتانسیل بزرگ‌نمایی دره نیم‌سینوسی تحت امواج مهاجم خارج از صفحه‌ (SH) در مقایسه با امواج درون صفحه‌‌ (SV) مبین مقادیر بزرگتری است. دستاوردهای حاصل به صورت جداول و روابطی خلاصه‌سازی شده که می‌تواند پیرامون بحث ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای و در راستای تصحیح و تکمیل مطالعات موجود مورد استفاده قرار بگیرد.

تحت نظارت وف ایرانی