نویسندگان

چکیده

تجارب زلزله‌های متعدد در دنیا نشان می‌دهد برای یک زمین لرزه مشخص، میزان آسیب سازه‌ها با مشخصه‌های تقریبا همسان به شدت متاثر از وضعیت ساختگاه است که به آن اثرات ساختگاهی گفته می‌شود. این اثرات باعث ایجاد تحریک‌های نایکنواخت بر روی سازه‌های حساسی می‌شود که در چنین ساختگاه‌هایی ساخته می‌شوند. در این تحقیق، روش اجزای مرزی سه بعدی که یکی از فنون‌های عددی بسیار قدرتمند برای تحلیل مسائل به ویژه موضوعات مربوط به انتشار امواج است، برای بررسی طیف در نقاط مختلف دره تحت پارامترهای مختلف ( زوایا و مصالح) استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این مقاله نشان می‌دهد که طیف برای یک ساختگاه دره‌ای، به نوع خاک و راستای برخورد امواج بستگی داشته و می‌تواند مقادیر مختلفی در نقاط گوناگون همان ساختگاه داشته باشد. بنابراین این اثرات باید به دقت در طراحی سازه‌های حساسی مانند سدها در نظر گرفته شود.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی