نویسندگان

چکیده

هدف اصلی از این تحقیق، مطالعه ی تأثیر فاصله بین صفحات بر روی عمر خستگی اتصالات نقطه جوش از جنس آلیاژ آلومینیوم 5083-O است. به همین منظور، مقادیر فاکتور کاهش مقاومت فاق برای اتصالات نقطه جوش با فواصل مختلف به روش حجمی محاسبه شدند. عمر خستگی اتصالات نقطه جوش با استفاده از مقادیر کاهش مقاومت فاق و نیز منحنی تنش-عمر موجود برای نمونه بدون فاق از جنس آلیاژ آلومینیوم 5083-O تعیین شد. عمرهای تخمین زده شده با اطلاعات بدست آمده از آزمون خستگی مقایسه شد و نشان داده شد که عمرهای پیش بینی شده عددی با نتایج تجربی تطابق بسیار خوبی دارند.

تحت نظارت وف ایرانی