نویسندگان

چکیده

در این نوشتار تحلیل دینامیکی اندرکنش سد و مخزن در دامنه زمان با استفاده از روش تفاضل محدود ارائه می شود. برای گسسته سازی معادله حاکم بر سد از روش نیمه ضمنی و معادله حاکم بر مخزن از روش صریح استفاده می شود. سیال با تراکم پذیری خطی در نظر گرفته شده و از لزجت سیال صرف نظر می شود. برای مرز دوردست مخزن شرایط مرزی سامرفیلد به کاربرده می شود.برای اولین بار درادبیات فنی تاثیرات توأم جذب کف مخزن، امواج سطحی و مولفه قائم شتاب زمین در محاسبات در نظر گرفته شده است. به منظور صحت سنجی روش ارائه شده یک مثال به صورت مبنا در نظر گرفته شده و نتایج به دست آمده از روش تفاضل محدود با روش نیمه تحلیلی مقایسه می شود. نتایج از دقت مناسب روش ارائه شده با روش نیمه تحلیلی حکایت می کند. در انتها، تاثیرات جذب کف مخزن و امواج سطحی و مولفه قائم شتاب زمین در مثالی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج ارائه می شود.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی