نویسندگان

چکیده

در این مطالعه از روش عددی المان مرزی برای تحلیل هیدرودینامیکی تاثیر توپی بر عملکرد پروانه و استفاده از فین برای یکسان سازی سرعت های القایی در پایین دست جریان استفاده شده است. مدل‌سازی هندسه در معادلات به کمک توزیع چشمه و دو‌قطبی بر روی توپی و پره‌ها انجام گرفته است. در بررسی تاثیر توپی و پره‌ها بر روی هم از یک فرآیند تکراری استفاده شده است؛ بدین صورت که در هر مرحله، توپی و پره‌ها به صورت مجزا و با در نظر‌گرفتن اثر جسم مجاور در شرایط جریان ورودی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. در ادامه به مدل‌سازی هندسی فین‌های انتهای توپی و بررسی اثرات آن در سرعت‌های القایی پروانه پرداخته شده است. این فین‌ها به عنوان یک کاهنده اتلاف انرژی، باعث کاهش و یکنواخت‌تر شدن اثرات القایی پروانه در جریان پایین‌دست پروانه می‌شوند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی