نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، ضربه سرعت پایین بر روی کامپوزیت های خالص و مرکب درون لایه ای تقویت شده با الیاف انعطاف پذیر و ترد بر مبنای روش اجزای محدود شبیه سازی گردیده است. بدین منظور با استفاده از خواص ابعادی، فیزیکی و مکانیکی، کامپوزیت هایی به صورت چهار لایه با آرایش شبه ایزوتروپیک طراحی شد. آنگاه با استفاده از نرم افزار آباکوس پارامترهایی از جمله نیروی برخورد و خیز، در شدت ضربه 30 ژول تعیین شد. برای ارزیابی شبیه سازی های انجام شده، نتایج حاصل از تحلیل نرم افزار با نتایج آزمایش ضربه در حالت تجربی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد مدل ارائه شده به خوبی روند تغییر نیروی برخورد و ماکزیمم خیز با تغییر درصد الیاف ترد را پیش بینی می کند. هم چنین با استفاده از نتایج مدل می توان نحوه توزیع تنش و کرنش در هر لحظه از زمان برخورد و نحوه شکست در هر لایه از کامپوزیت را به صورت کامل تحلیل کرد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی