نویسنده

چکیده

ضرب ماتریس های تنک در بردار اصلی ترین پایه روش های تکراری در حل دستگاه های معادلات خطی به شمار می رود. تقریباً تمامی روش های عددی نیاز به حل چنین دستگاهی از معادلات خطی در فرایند حل خود دارند. تا کنون تحقیقات بسیار زیادی در این زمینه انجام گرفته و هنوز نیز در حال انجام است. یکی از مناسب ترین روش ها برای انجام سریع تر این گونه عملیات استفاده از پردازنده های گرافیکی است. این پردازنده ها در سال های اخیر رشد بسیار چشمگیری از نظر قدرت پردازش داشته اند. در این تحقیق روشی نو برای انجام این عملیات روی پردازنده های گرافیکی با کمک زبان آزاد محاسباتی ارائه شده است. نتایج نشان می دهد با بهینه سازی پارامترهای این روش می توان کارایی به مراتب بالاتر از انجام این عمل روی پردازنده ها حتی با کمک استاندارد باز چندپردازنده ای به دست آورد. همچنین نتایج نشان می دهد در نزدیکی پارامترهای بهینه این روش حساسیت چندانی وجود ندارد که کار را برای تخمین آن ها از روی مشخصات ماتریس بسیار ساده تر می نماید.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی