نویسندگان

چکیده

در این مقاله با بهره گیری از ترکیب روش بدون شبکه و تئوری تحلیل حدی2، یک روش عددی جدید برای تعیین حد پایین ظرفیت باربری پی های نواری ارائه شده است. در روش پشنهادی، هندسه ی مسأله تنها توسط گره ها ایجاد می گردد و هیچ گونه شبکه بندی برای محیط صورت نمی پذیرد. با بهره گیری از مفهوم تکنیک انتگرال گیری گره ای پایدار3، گرادیان تنش در محیط به صورت تکه ای هموار شده است و بر این اساس، معادلات تعادل و شرایط مرزی برای کل دامنه مسأله ارضا گردیده است. به منظور مجزاسازی میدان تنش در محیط مسأله، از روش بدون شبکه با توابع شکل شپارد4 استفاده شده است که به دلیل خاصیت های منحصر به فرد این توابع شکل، کنترل عدم تجاوز از معیار زوال برای تمامی نقاط دامنه مسأله، صرفاً به کنترل در گره ها محدود می شود. با تعریف تابع هدف و استفاده از قیود در نظر گرفته شده، یک مسأله بهینه یابی ریاضی شکل می گیرد که با روش برنامه ریزی خطی قابل حل می باشد. در انتهای مقاله با حل چندین مثال در مورد خاک های چسبنده یکنواخت، خاک هایی با چسبندگی متغیر با عمق و خاک های چسبنده-اصطکاکی صحت و دقت روش پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی