نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر با استفاده از خصوصیات آماری متغیرها در نقطه طراحی و مود، روش جدیدی جهت رتبه بندی متغیرهای تصادفی در فضای اصلی ارائه شده است. در این روش نیاز به مشتق گیری از تابع شرایط حدی برطرف شده و روش تنها نیازمند در اختیار داشتن مختصات نقطه طراحی است. همچنین به منظور تعیین نقطه طراحی در فضای اصلی، الگوریتمی با استفاده از یک روش وزنی و روش اجتماع ذرات ارائه شده است که امکان تعیین نقطه طراحی را بدون استفاده از نگاشت و با دقت بالا فراهم می سازد. توانایی و دقت روش با حل چندین مسأله عددی و مهندسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه نتایج با جواب دقیق هر مسأله بیانگر کارایی روش ارائه شده در حل مسائل مختلف مهندسی است.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی