نویسندگان

چکیده

تاثیر عدد رینولدز و زاویه شیب سطح بر رفتار قطرات معلق در جریان روی سطح شیب دار در نسبت های چسبندگی بالا برای اعداد رینولدز غیر صفر به صورت عددی مطالعه شده است. جریان بر روی سطح شیب دار تنها به دلیل شتاب گرانش وجود دارد و هیچ گونه گرادیان فشاری در راستای جریان وجود ندارد. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که با افزایش عدد رینولدز قطراتی که نزدیک کف کانال یا سطح آزاد هستند به سمت مرکز کانال مهاجرت می کنند و فاصله تعادلی قطرات از دیواره کانال افزایش می یابد. انرژی اغتشاشی نیز افزایش می یابد. افزایش زاویه شیب سطح نسبت به افق تاثیر مشابه افزایش عدد رینولدز دارد. با افزایش زاویه شیب سطح نسبت به افق، قطرات نزدیک کف کانال یا سطح آزاد به سمت مرکز کانال مهاجرت می کنند، فاصله تعادلی قطرات از دیواره کانال افزایش می یابد و انرژی اغتشاشی نیز افزایش می یابد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی