نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده

تحلیل روند تغییرفاز ناشی ازتغییر ساختار کریستالی آلیاژ‌های حافظه‌دارشکلی تحت بارهای مکانیکی یا حرارتی بسیار پیچیده است. با توجه به درگیری ترمومکانیکی موجود در آلیاژ‌های حافظه‌دار شکلی، در صورت سریع بودن نرخ بارگذاری، تولید/جذب حرارت طی تغییرفاز رفت/برگشت منجر به تغییرات دمایی ماده می‌شود که بر رفتار مکانیکی آن تأثیرگذار است. در این مقاله الگوریتمی مبتنی بر روش اجزاء محدود جهت درنظر گرفتن رفتارهای پیچیده مکانیکی، حرارتی و درگیر آلیاژ‌های حافظه‌دارشکلی ارائه شده است که هر دو رفتار منحصر‌ به‌ فرد این مواد یعنی سوپرالاستسیته و حافظه‌دار شکلی را در بر می‌گیرد. به‌منظور نشان دادن کارایی و دقت الگوریتم ارائه شده، چند مسئله کلیدی شبیه‌سازی و مورد بحث قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Numerical Analysis of Thermo-Mechanical Coupling in Shape Memory Alloys

نویسندگان [English]

  • S. Hashemi
  • S. Mohammadi

چکیده [English]

The phase transformation phenomenon due to the crystallographic change of shape memory alloys subjected to mechanical or thermal loading is very complicated. Regarding the thermo-mechanical coupling effects in shape memory alloys, in case of high  loading rates, heat generation/absorption during the forward/reverse transformation, will lead in temperature-dependent variation and consequently affects its mechanical behavior. In this paper, a numerical algorithm based on the finite element method is proposed to investigate complex mechanical, thermal, and coupled behavior of shape memory alloys, including both exclusive behaviours of these alloys, that are superelasticity and shape memory effect. Several key examples are simulated and discussed to assess the efficiency and accuracy of proposed algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shape memory alloys
  • superelasticity
  • thermo-mechanical coupling
1. Lagoudas, D. C., Shape Memory Alloys, Modeling and Engineering Applications, Springer, 2008.
2. Shaw J, and Kyriakides S., “Thermomechanical Aspects of NiTi”, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, Vol. 43, No. 8, pp. 1243-1281, 1995.
3. Tobushi, H., Shimeno, Y., Hachisuka, T., and Tanaka, K., “Influence of Strain Rate on Superelastic Properties of TiNi Shape Memory Alloy”, Mechanics of Materials, Vol. 30, No. 2, pp.141-150, 1998.
4. Tanaka, K., and Nagaki, S., “A Thermomechanical Description of Materials with Internal Variables in the Process of Phase Transitions”, Archive of Applied Mechanics, Vol. 51, No. 5, pp. 287-299, 1982.
6. Lagoudas, D. C., Bo, Z., and Qidwai, M. A., “A Unified Thermodynamic Constitutive Model for SMA and Finite Element Analysis of Active Metal Matrix Composites”, Mechanics of Composite Materials and Structures, Vol. 3, pp. 153-179, 1996.
7. Qidwai, M. A., and Lagoudas, D. C., “Numerical Implementation of Shape Memory Alloy Thermomechanical Constitutive Model Using Return Mapping Algorithm”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 47, pp. 1123-1168, 2000.
8. Auricchio, F., Taylor, R. L., and Lubliner, J., “Shape-Memory Alloys: Macromodelling and Numerical Simulations of the Superelastic Behavior”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 146, No. 3-4, pp. 281-312, 1997.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی