نویسندگان

1 دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده

فروپاشی در اثر کمانش یکی از فرایندهای مهم در سازه های جدار نازک تحت فشار است. این سازه ها درشرایط خاصـی مـی تواننـد تحت بار کششی به صورت موضعی کمانش کنند. در این مقاله، کمانش پانل های ترکدار بررسی شده است. اثر عوامل مختلف مانند طول و امتـداد ترک، طول، عرض و ضخامت پانل و شرایط تکیه گاهی بر بار کمانشی فشاری و کششی تعیین شده است. ابعاد هندسـی پانـل، کمتـرین تـأثیر و مشخصات ترک، بیشترین تأثیر را در کاهش استحکام کمانشی پانل ترکدار در مقایسه با پانل بدون ترک دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Buckling of Cracked Panels under Axial Compressive and Tensile Loading

نویسندگان [English]

  • R. Seifi 1
  • M. Farrokhi 2

1

2

چکیده [English]

Buckling under compression is a common phenomenon for thin-walled structures. Under certain conditions, they can also buckle locally under tensile loads. In this paper, the buckling of cracked panels is investigated. Effects of some parameters such as the length and orientation of crack, length, width and thickness of the panel and boundary conditions on the compressive and tensile buckling loads are determined. The results show that the dimensions of panels have the least and characteristics of crack have the most effect on the buckling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buckling
  • tensile and compressive loads
  • panel
  • crack
1. Zielsdroff, G. F., and Carlson, R. L., “On the Buckling of Thin Tensioned Sheets with Cracks and Slote”, Engineering Fracture Mechanics, Vol. 4, pp. 939-950, 1972.
2. Sih, G. C., and Lee, Y. D., “Tensile and Compressive Buckling of Plates Weakened by Cracks”, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Vol. 6, pp. 129-138, 1986.
3. Estekanchi, H. E., and Vafai, A., “On the Buckling of Cylindrical Shells with Through Cracks under Axial Load”, Thin-walled Structures, Vol. 35, pp. 255-274, 1999.
4. Dyshel, M. Sh., and Guz, A. N., “Stability and Residual Strength of Panels with Straight and Curved Cracks”, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Vol. 41, pp. 95–10, 2004.
5. Brighenti, R., “Numerical Buckling Analysis of Compressed or Tensioned Cracked Thin Plates”, Engineering Structures, Vol. 27, pp. 265-276, 2005.
6. Brighenti, R., “Buckling of Cracked Thin-Plates under Tension or Compression”, Thin-Walled Structures, Vol. 43, pp. 209-224, 2005.
7. Alinia, M. M., Hosseinzadeh, S. A. A., and Habashi, H. R., “Numerical Modeling for Buckling Analysis of Cracked Shear Panels”, Thin-Walled Structures, Vol. 45, pp. 1058-1067, 2007.
8. Khedmati, M. R., Edalat, P., and Javidruzi, M., “Sensitivity Analysis of the Elastic Buckling of Cracked Plate Elements under Axial Compression”, Thin-Walled Structures, Vol. 47, pp. 522-536, 2009.
9. Seifi, R., and Khoda-Yari, N., “Experimental and Numerical Studies on Buckling of Cracked Thin-Plates under Full and Partial Compression Edge Loading”, Thin-Walled Structures, Vol. 49, pp. 1504-1516, 2011.
10. Timoshenko, S. P., and Gere, J. M., Theory of Elastic Stability, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1963.
11. Abaqus Manual Version 6.14, Dassault Systemes, France, 2014.

تحت نظارت وف ایرانی