نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله تئوری روش اجزای مجزای اصلاح‌ شده برای دنبال‌ کردن رفتار سازه تا فروریزش و نرم‌افزاری برای تحلیل سازه‌ها با استفاده از آن ارائه می‌شود. نمونه‌های مختلفی با این روش مدل‌سازی و با نرم‌افزار توسعه داده شده در این تحقیق تحلیل می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند که روش اجزای مجزای اصلاح‌ شده در مقایسه با روش اجزای محدود توانایی تحلیل سازه‌ها را با دقت بالا در مدت زمان کوتاهی دارد و همگرایی حل مسئله در آن به‌صورت خودکار حاصل می‌شود. همچنین در این مقاله برای اصلاح ماتریس سختی در ناحیه غیر‌خطی از روش جدیدی استفاده می‌شود که نسبت به روش اصلی اجزای مجزای اصلاح ‌شده، دقت پاسخ را تا 30% افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Material and Geometrical Nonlinear Analysis of Structures Using Improved Applied Element Method (IAEM)

نویسندگان [English]

  • E. Fazeli
  • F. Behnamfar

چکیده [English]

In this paper, first the theory of Improved Applied Element Method (IAEM) is proposed and then an appropriate algorithm and software are developed for analyzing structures behavior until collapse by this method. Then, some examples of structural analysis by the above method and a software developed for this study are presented. The results show that IAEM has the ability to solve the discussed problems more accurately in less time than Finite Element Method (FEM). Moreover, the efficiency of the method for solving large displacements problems is enhanced in this research by introducing nonlinear response indicators. For modification of the stiffness matrix in the nonlinear range, a new method is presented that increases the accuracy of calculation up to 30%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Linear analysis
  • large displacements
  • Improved Applied Element Method (IAEM)
  • finite element method
1. Cundall, P. A., “A Computer Model for Simulating Progressive Large Scale Movements in Blocky Rock Systems”, Proccidings Sympossium. International. Society. Rock Mechanics, Nancy, France, Vol. 1, 1971.
2. Ting, J., and Corkum, T., “Soil-Structure Interaction by Discrete Element Modeling”, Annual Conference of Canadian Society for Civil Engineering, Canada, 1998.
3. Uemera, D., and Hakuno, M., “Granular Assembly Simulation with Cundall's Model for the Dynamic Collapse of the Structural Foundation”, Structural Engineering/Earthquake Engineering, Vol. 4, No. 1, pp. 145-153, 1987.
4. Jina, F., Zhang, Ch., Hua, W., and J Wang, J.,“3D Mode Discrete Element Method: Elastic Mode”, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 48(1), pp.59-66, 2011.
5. Meguro, K., and Hakuno, M., “Fracture Analysis of Concrete Structures by the Modified Distinct Element Method”, Structural Engineering/ Earthquake Engineering, Vol. 6(2), pp. 103-112, 1989.
6. Meguro, K., and Hakuno, M., “Application of the Extended Distinct Element Method for Collapse Simulation of a Double Deck Bridge”, Structural Engineering/Earthquake Engineering, Vol. 10, No. 4, pp. 175-185, 1994.
7. Monjiza, A., “The Combined Finite-Discrete Element Method”, John Wily, England, 2004.
8. Oñate, E., and Rojek, J., “Combination of Discrete Element and Finite Element Methods for Dynamic Analysis of Geomechanics Problems”, Computational Failure Mechanics for Geomaterials, Vol. 193 (27-29), pp. 3087-3128, 2004.
9. Meguro, K., and Tagel-Din, H., “A New Efficient Technique for Fracture Analysis of Structures”, Bulletin of Earthquake Resistant Structures (ERS), No. 30, pp. 103-116, 1997.
10. Hentz, S., Donze, V., and Daudeville, L., “Discrete Element Method of Concrete Submitted to Dynamic Loading at High Strain Rates”, Computers and Structures, Vol. 82 (29-30), pp. 29-60, 2004.
11. Meguro K., and Tagel-Din, H., “Simulation of Bucking and Post-Buckling Behavior of Structures using Applied Element method”, Bulletin of Earthquake Resistant Structures (ERS), No. 32, pp. 46-54, 1999.
12. Connell, M. A., “Virtual Reality Simulation for Finite/Discrete Element Problems”, Ph.D Thesis, University College of Swansea, Wales,1998.
14. Meguro, K., “Applied Element Method: A New Efficient Tool for Design of Structure Considering Its Failure Behavior“, International Center for Urban Safety Engineering, Tokyo, 2001.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی