نویسندگان

دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

در این مقاله، روش انتشار موج برای یافتن آسیب در سازه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. برای تحلیل انتشار موج در سازه‌ها از روش اجزای محدود طیفی استفاده شده است. دو سازه میله و تیر اولر برنولی با استفاده از المان‌های طیفی مدل شده‌اند. مزیت این روش نسبت به روش اجزای محدود سنتی در تحلیل انتشار موج در سازه، سرعت و دقت بیشتر آن است. برای نشان دادن برتری روش اجزای محدود طیفی بر روش سنتی، دو مثال از سازه‌های میله و تیر اولر برنولی که جرم متمرکزی در طول آنها تعبیه شده، ارائه شده است. در‌ نهایت تیری با ترک‌های عرضی به‌وسیله المان‌های محدود طیفی مدل شده و مورد تحلیل قرار گرفته است و با به‌دست آوردن پاسخ تاریخچه زمانی، محل قرارگیری ترک در تیر مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Damage Detection in Beam and Rod using Wave Propagation Method with Spectral Finite Elements

نویسندگان [English]

  • M. S. Eskandarjuy
  • A. Baghlani

چکیده [English]

In this paper, wave propagation method was applied to detect damage of structures. Spectral Finite Element Method
(SFEM) was used to analyze wave propagation in structures. Two types of structures i.e. rod and Euler-Bernoulli beam were
modelled using spectral elements. The advantage of spectral finite element over conventional Finite Element Method (FEM), in
wave propagation problems, is its accuracy and lower computational time. Two examples of rod and Euler-Bernoulli beam with
embeded concentrated mass were presented to illustrate the superiority of SFEM to FEM. Finally, a cracked beam was modeled
and analyzed using spectral finite elements and the location of the crack was determined using time history response of beam
structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wave Propagation in Structures
  • Damage Detection
  • Spectral Finite Element (FEM)
  • Vibration of Beam
1. Adams, R. D., and Cawley, P., “The Localisation of
Defects in Structures from Measurements of Natural
Frequencies”, Journal of Strain Analysis for
Engineering Design, Vol. 14, No. 2, pp. 49-57, 1979.
2. Cawley, P., Adams, R. D., Pye, C. J., and Ston, B. J.,
“A Vibration Technique for Non-Destructively
Assessing the Integrity of Structures”, Journal of
Mechanical Engineering Science, Vol. 20, No. 2, pp.
93-100, 1978.
3. Messina, A., Jones, I. A., and Williams, E. J.,
“Damage Detection and Localisation Using Natural
Frequency Changes”, Proceedings of the First
Conference on Structural Identification, Cambridge,
pp. 67-76, 1992.
4. Palacz, M., and Krawczuk, M., “Vibration
Parameters for Damage Detection in Structures”,
Journal of Sound and Vibration, Vol. 249, No. 5, pp.
1011-1015, 2002.
5. Lim, T. W., and Kashangaki, T. A. L., “Structural
Damage Detection of Space Truss Structures Using
Best Achievable Eigenvectors”, AIAA Journal, Vol.
32, No. 5, pp. 1049-1057, 1994.
6. Ostachowicz, W., Krawczuk, M., Cartmell, M., and
Gilchrist, M., “Wave Propagation in Delaminated
Beam”, Computers & Structures, Vol. 82, pp. 475-
483, 2004.
8. Krawczuk, M., Palacz, M., and Ostachowicz, W.,
“Wave Propagation in Plate Structures for Crack
Detection”, Finite Elements in Analysis and Design,
Vol. 40, pp. 991-1004, 2004.
9. Gopalakrishnan, S., Chakraborty, A., and Mahapatra,
D. R., Spectral Finite Element Method Wave
Propagation and Control in Anisotropic and
Inhomogeneous Structures, 1st, Springer, 2008.
10. Lee, U., Spectral Element Method In Structural
Dynamics, 1st, John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd,
pingapore, 2009.
12. Eskandarjuy, M. S., and Baghlani, A., Second
International Conference on Advances in
Engineering and Basic Sciences, Tehran, 2014.
13.Ait-Djaoud, R., Djeran-Maigre, I., and Cabrillac, R.,
“Calculation of Natural Frequencies of Beam
Structures Including Concentrated Mass Effects by
the Dynamic Stiffness Matrix Method”, Journal of
Materials and Structures, Vol. 34, pp. 71-75, 2001.
14. Mujumdar, P. M., and Suryanarayan, S., “Flexural
Vibration of Beams with Delaminations”, Journal of
Sound and Vibration, Vol. 125, pp. 441-461, 1988.
15. Erdelyi, N. H., and Hashemi, S. M., “A Dynamic
Stiffness Element for Free Vibration Analysis of
Delaminated Layered Beams”, Journal of Modelling
and Simulation in Engineering, Vol. 2012, No. 2,
2012.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی