نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

در این مقاله پاسخ غیرخطی تغییرمکان یک پانل استوانه‌ای ساندویچی تحت بارگذاری دینامیکی ضربانی با درنظر گرفتن قابلیت تغییرشکل هسته مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از تئوری مرتبه بالای ارائه شده برای هسته پانل‌های ساندویچی، معادلات حاکم بر حرکت بر مبنای نظریه ارتجاعی سه‌بعدی به‌کار گرفته شده است. همچنین رفتار کمانش دینامیکی ضربانی صفحات جانبی پانل با استفاده از معیار بادیانسکی- راس، بررسی شده است. برای لایه‌های داخلی و خارجی پانل مواد اورتوتروپیک و برای لایه میانی مواد همسانگرد ویسکوالاستیک از جنس فوم پلی‌وینیل‌کلراید در نظر گرفته شد. تأثیر پارامترهای مختلف مانند ابعاد پانل، ضخامت هسته و لایه‌‌های جانبی، مدت ضربان و بیشینه فشار وارد شده روی پاسخ دینامیکی غیرخطی و مقاومت کمانشی پانل ساندویچی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده در این مقاله با نتایج ارائه شده در مقالات دیگر و همچنین نتایج به‌دست آمده از حل المان محدود در نرم‌افزار Ansys برای پانل‌های سه لایه مقایسه شده و دقت خوبی مشاهده شده است. نشان داده شده است که با افزایش ضخامت پانل یا کاهش شعاع آن، مقاومت کمانش دینامیکی ضربانی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non-linear Response and Dynamic Buckling Analysis of a Cylindrical Sandwich Panel with a Flexible Core under Blast Loading

نویسندگان [English]

  • S. A. Ahmadi 1
  • M. H. Pashaei 2
  • R. A. Jafari-Talookolaeilokoolaei 1

چکیده [English]

In this paper, three-dimensional displacement response of a cylindrical sandwich panel with compressible core under the action of dynamic pulse loading is addressed using the extended high order sandwich panel theory. Also, local dynamic pulse buckling of facesheets is studied by considering the Budiansky-Roth buckling criterion. It is assumed that the sandwich panels consist of orthotropic face sheets and an isotropic viscoelastic foam core layer. The effects of various parameters including the panel span, core and facing thickness, pulse duration and maximum pressure on the non-linear dynamic response and buckling strength of the sandwich cylindrical panel are studied. The results obtained from the present method are compared with finite element solutions using the commercial software ANSYS and those reported in the literature, showing a good agreement. It is revealed that applied core non-linear theory could be satisfactory for the dynamic pulse response of sandwich viscoelastic panels. It is also shown that the pulse buckling strength of panel increases with a decrease of the panel radius or an increase of the panel thickness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic buckling
  • Cylindrical sandwich panel
  • Compressible core
  • Blast
  • Nonlinear response
1. HooFatt, M. S., and Chen, L., “A Viscoelastic Damage Model for Hysteresis in PVC H100 Foam Under Cyclic Loading, ” Journal of Cellular Plastic, Vol. 51, No. 3, pp. 269-287, 2015.
2. Keshav, V., and Patel, S. N., “Dynamic Buckling of Laminated Composite Curved Panels Subjected to In-plane Compression,” Recent Advances in Structural Engineering, Vol. 2, pp. 735-744, 2018.
3. Sankar, A., Natarajan, S., Merzouki, T., and Ganapathi, M., “Nonlinear Dynamic Thermal Buckling of Sandwich Spherical and Conical Shells with CNT Reinforced Facesheets,” International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 17, No. 9, 2017.
4. Nguyen, C. H., Butukuri, R. R., Chandrashekhara, K., Birman, V., “Dynamic and Buckling of Sandwich Panels with Stepped Facings,” International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 11, No. 4, pp. 697-716, 2011.
5. Shen, J., Lu, G., Wang, Zh., and Zhao, L., “Experiments on Curved Sandwich Panels under Blast Loading,” International Journal of Impact Engineering, Vol. 37, pp. 960-970, 2010.
6. HooFatt, M. S., and Palla.,L., “Analytical Modeling of Composite Sandwich Panels under Blast Loads,” Journal of Sandwich Structures and Materials, Vol. 11, pp. 357-380, 2009.
7. HooFatt, M. S., Surabhi, H., and Gao, Y., “Blast Response of Sandwich Shells with Crushable Foam Cores”, Composite Structures, Vol. 94, pp. 3174–3185, 2012.
8. HooFatt, M. S., and Chapagain, P., “Pressure Pulse Response of Composite Sandwich Panels with Plastic Core Damping,” Journal of Sandwich Structures and Materials, Vol. 14, No. 4, pp. 392-429. 2012.
9. HooFatt, M. S., Gao, Y., and Sirivolu, D., “Foam-Core Composite Sandwich Shells under Blast,” Journal of Sandwich Structures and Materials, Vol. 15, No. 3, pp. 261–291, 2013.
10. Gao, Y., and HooFatt, M. S., “Local Facesheet Pulse Buckling in a Curved, Composite Sandwich Panel,” Composite Structures, Vol. 104, pp. 249-60, 2013.
11. Sirivolu, D., HooFatt, M.S., “Dynamic stability of double-curvature composite shells under external blast,” International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 77, pp. 281-90, 2015.
12. Birman, V., and Simitses, G. J., “Dynamic Stability of Long Cylindrical Sandwich Shells and Panels Subject to Periodic-in-time Lateral Pressure,” Journal of Composite Materials, Vol. 38, no. 7, pp. 591-607, 2004.
13. Balkan, D., Acar, O., Türkmen Z., and Mecitoğlu, H. S., “Transient Response of a Laminated Sandwich Plate with Viscoelastic Core Subjected to Air Blast: Theory and Experiment,” Structures under Shock and Impact XI, Vol. 113, 2010.
14. Mokhtari, M., Permoon, M. R., and Haddadpour, H., “Dynamic Analysis of Isotropic Sandwich Cylindrical Shell with Fractional Viscoelastic Core Using Rayleigh-Ritz Method,” Composite Structures, Vol. 186, pp.165-174, 2018.
15. Mohammadi, F., and Sedaghati, R., “Linear and Nonlinear Vibration Analysis of Sandwich Cylindrical Shell with Constrained Viscoelastic Core Layer,” International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 54, pp. 156–17, 2012.
16. Liang, Y., Spuskanyuk, A. V., Flores, S. E., Hayhurst, D. R., Hutchinson, J. W., Mc Meeking, R. M., and Evans, A. G., “The Response of Metallic Sandwich Panels to Water Blast,” Journal of Applied Mechanics, Vol. 74, No. 1, pp. 81-99, 2007.
17. Nemat-Nasser, S., Kang, W. J., and McGee, J. D., Guo, W. G., Issacs, J. B., “Experimental Investigation of Energy Absorption Characteristics of Components of Sandwich Structures,” International Journal of Impact Engineering, Vol. 34, No. 6, pp. 1119-1146, 2007.
18. Kardomateas, G.A., Rodcheuy, N., and Frostig, F., “Transient Blast Response of Plates by Dynamic Elasticity,” AIAA Journal, Vol. 53, No. 6, 2015.
19. Li, R., Kardomateas, G.A., “Nonlinear high order core theory for sandwich plates with orthotropic phases,” AIAA Journal, Vol. 46, No. 11, 2008.
20. Li, R., and Kardomateas, G. A., and Simitses, G. J., “Nonlinear Response of a Shallow Sandwich Shell with Compressible Core to Blast Loading,” Journal of Applied Mechanics, Vol. 75, 2008.
21. Budiansky, B., and Hutchinson, J. W., “Dynamic Buckling Estimates,” AIAA Journal, Vol. 4, no. 3, pp. 525-30, 1966.
22. Amabili, M., Nonlinear Vibration and Stability of Shells and Plates. Cambridge University press, UK, 2008.
23. Shaw, M. T., and MacNight, W. J., Introduction to Polymer Viscoelasticity, John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, New Jersey, 2005.
24. Lindberg, H. E., Florence, A. L., Dynamic Pulse Buckling, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی