نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

تعیین دقیق پاسخ سازه‌ها تحت بارهای دینامیکی از جمله بار زلزله نقش بسزایی در طراحی ایمن و اقتصادی سازه‌ها دارد. هدف این مقاله، بهره‌گیری از یک روش حل جدید بر مبنای استفاده از توابع پایه نمایی برای تحلیل دینامیکی تیر برنولی در مقابل تحریک‌های تکیه گاهی است. این روش نخستین بار در حل مسائل انتشار موج اسکالر و با عنوان روش گام به گام باقیمانده وزنی زمانی معرفی شد. پاسخ مسئله در روش پیشنهادی به‌صورت یک سری متشکل از توابع پایه نمایی با ضرایب ثابت مجهول در نظر گرفته شده و پیشروی حل در زمان بدون نیاز به گسسته‌سازی مکانی تیر و با استفاده از یک رابطه بازگشتی مناسب برای اصلاح ضرایب پایه‌های نمایی انجام می‌شود. به منظور اعمال تحریک زلزله نیز ابتدا با استفاده از رابطه تفاوت محدود مرکزی، تاریخچه شتاب زلزله به تاریخچه جابه‌جایی تبدیل می‌شود. در ادامه تاریخچه جابجایی به‌عنوان شرط مرزی دریشله متغیر در زمان به تیر اعمال می‌شود. در این مطالعه، قابلیت‌های روش پیشنهادی در حل چند مسئله نمونه از ارتعاش تیرهای تک و چند دهانه تحت انواع تحریک‌های تکیه گاهی از جمله تغییرات شتاب زلزله با نتایج سایر روش‌های موجود، مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on the Dynamic Response of Single and Multi-Spans Beam Subjected to the Base Excitation Using Time Weighted Residual Method

نویسندگان [English]

  • B. Movahedian Attar
  • M. Sadeghi

چکیده [English]

Accurate determination of the response of structures under dynamic loads such as earthquake loads plays an important role in the safe and economical design of structures. The purpose of this paper is to utilize a novel solution method based on the use of exponential basis functions for dynamic analysis of Bernoulli beam subjected to different types of base excitations. This method was firstly introduced for solving scalar wave propagation problems, named as stepwise time-weighted residual method. The proposed method considers the solution as a series of exponential basis functions with unknown constant coefficients; and the problem is solved in time without the need for spatial discretization of the beam and by using an appropriate recursive relation to correct the coefficients of the exponential bases. In order to apply the earthquake excitation, first by using the central finite difference relation, the earthquake acceleration history is converted to displacement history. Moreover, the displacement history is applied to the beam as a time-varying boundary condition. In this study, the capabilities of the proposed method in solving several sample problems of vibration of single and multi-span beams under various stimuli such as earthquake acceleration variations are compared with the results of other existing methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Euler-Bernoulli beam
  • Time weighted residual method
  • exponential basis functions
  • Earthquake base excitation
1. Balakrishnan, A. V., A Mathematical Formulation of a Large Space Structure Control Problem, California University Los Angeles Department of Electrical Engineering, 1985.
2. Kane, T., Ryan, R., and Banerjee, A. ,“Dynamics of a Cantilever Beam Attached to a Moving Base”, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 10, No. 2, pp. 139-151, 1987.
3. Du, H., Hitchings, D., and Davies, G., “A Finite Element Structural Dynamics Model of a Beam with an Arbitrary Moving Base—Part I: Formulations”, Finite Elements in Analysis and Design, Vol. 12, No. 2, pp. 117-131, 1992.
4. Du, H., Hitchings, D., and Davies, G., “A Finite Element Structural Dynamics Model of a Beam with an Arbitrary Moving Base—Part II: Numerical Examples and Solutions”, Finite Elements in Analysis and Design, Vol. 12, No. 2, pp. 133-150, 1992.
5. Tan, T., Lee, H., and Leng, G., “Dynamic Stability of a Radially Rotating Beam Subjected to Base Excitation”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 146, No. 3-4, pp. 265-279, 1997.
6. Ş. Yuksel and T. Aksoy, “Flexural Vibrations of a Rotating Beam Subjected to Different Base Excitations”, Gazi University Journal of Science, Vol. 22, No. 1, pp. 33-40, 2009.
7. M. Li, “Analytical Study on the Dynamic Response of a Beam with Axial Force Subjected to Generalized Support Excitations”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 338, pp. 199-216, 2015.
8. Beskos D., and Boley, B., “Use of Dynamic Influence Coefficients in Forced Vibration Problems with the aid of Laplace Transform”, Computers & Structures, Vol. 5, No. 5-6, pp. 263-269, 1975.
9. Manolis G., and Beskos, D., “Thermally Induced Vibrations of Beam Structures”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 21, No. 3, pp. 337-355, 1980.
10. Manolis G., and Beskos, D., “Dynamic Response of Beam Structures with the Aid of Numerical Laplace Transform”, Midwestern Mechanics Conference, pp. 85-89, 1979
11. Beskos D., and Narayanan, G., “Dynamic Response of Frameworks by Numerical Laplace Transform”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 37, No. 3, pp. 289-307, 1983.
12. Narayanan G., and Beskos, D., “Use of Dynamic Influence Coefficients in Forced Vibration Problems with the aid of Fast Fourier Transform”, Computers & Structures, Vol. 9, No. 2, pp. 145-150, 1978.
13. Movahedian, B., Boroomand B., and Mansouri, S., “A Robust Time-Space Formulation for Large‐Scale Scalar Wave Problems Using Exponential Basis Functions”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 114, No. 7, pp. 719-748, 2018.
14. Borji, A., Movahedian B., and Boroomand, B., “Using the Time-Weighted Residual Method in Forced Vibration Analysis of Timoshenko Beam under Moving Load”, Amirkabir Journal of Civil Engineering, doi: 10.22060/ceej.2019.16867.6381, (in Persian)
15. Pao Y.-H. , and Sun, G., “Dynamic Bending Strains in Planar Trusses with Pinned or Rigid Joints”, Journal of Engineering Mechanics, Vol. 129, No. 3, pp. 324-332, 2003.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی