راهنمای کامل نگارش مقاله:

در هر مقاله بایستی حداقل یکی از نویسندگان از اعضای هیئت علمی باشد.

در قسمت اعلام داوران پیشنهادی بایستی داوران پیشنهاد شده حداقل از سایر دانشکده ها و ترجیحا از سایر دانشگاه ها باشند.

ترتیب قرار گرفتن اجزای مقاله به شرح زیر است:

عنوان، نام نویسندگان و نام مؤسسه محل کار آنها، چکیده فارسی، چکیدهْ انگلیسی، فهرست علائم ، متن اصلی مقاله با بخشبندیهای مناسب ، قدردانی ، مراجع ، پیوستها ،‌واژه ‌نامه ، جدولها و شکلها (شامل نمودارها، منحنیها و عکسها).

عنوان: کوتاه اما معرف محتوای مقاله باشد. عنوان نباید از ۱۵ واژه تجاوز کند.

نام نویسندگان: به همان ترتیبی آورده شود که مایل هستند در نشریه نوشته شود. مرتبهْ علمی نویسندگان به صورت پانوشت مشخص گردد.

نام مؤسسه : شامل دانشکده (پژوهشکده ) و دانشگاه به گونه‌ای که بتوان از آن برای مکاتبات آینده استفاده کرد.

چکیده فارسی: شامل تعریف مسأله ،‌ روش حل و نتایج عمدهْ به دست آمده باشد، لطفا مطابق با فرمت مجله ( ۲۰۰ تا حداکثر ۲۵۰ کلمه).

چکیده انگلیسی: چکیده انگلیسی منطبق بر چکیده فارسی باشد، لطفا مطابق با فرمت مجله ( ۲۰۰ تا حداکثر ۲۵۰ کلمه). عنوان انگلیسی از ۱۵ واژه تجاوز نکند.
(عنوان و چکیده انگلیسی حتما بایستی با استفاده از کلمات و متن روان و گویا انگلیسی تنظیم شده باشد)

واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی: عبارت است از چند کلمهْ‌مجزا که که موضوع تحقیق بیشتر پیرامون آنهاست

فهرست علائم : همهْ‌ علائم به کار رفته در متن مقاله در فهرست علائم تعریف شود. شمارهْ‌ معادله یا شکلی که علامت موردنظر برای اولین بار در آن به کار رفته و نیز واحد آن در انتهای سطر آورده شود.فهرست علائم به ترتیب حروف (اول علائم لاتین، سپس علائم یونانی ) تنظیم شود.

متن اصلی: با مقدمه آغاز و نتیجه‌گیری پایان یابد. بسته به نوع مقاله،‌ دارای بخشهای نظری، شرح دستگاه،‌ روش آزمایش، روش حل یا محاسبه و ارائه نتایج و بحث باشد. بخشهای متن اصلی و همهْ‌ صفحات به ترتیب شماره گذاری شوند. متن به صورت ساده و تک ستونی و با رعایت فاصلهْ doubl space بین سطرها تایپ شود. کلیه جدولها و شکلها در آخر متن آورده شوند. برای تایپ متن فارسی از قلم  بی لوتوس نازک pt۱۲ و برای متن لاتین از قلم Time New Roman pt ۱۰ استفاده شود. همچنین در داخل متن اعداد فارسی باشند.

مراجع: در متن مقاله شمارهْ‌مرجع در داخل کروشه [] آورده شود. همهْ مراجع به ترتیبی که در متن آمده‌اند شماره‌گذاری و مرتب شوند. فقط آن دسته از مراجعی که در متن مقاله به آنها اشاره شده است در فهرست مراجع آورده شوند. مراجع فارسی از سمت راست و مراجع لاتین از سمت چپ نوشته شوند . مراجع به صورت یک ستونی تایپ شوند . در صورت لزوم نام مؤلفان مراجع در متن مقاله به فارسی نوشته شود و از به کار بردن واژه‌های لاتین در تمامی قسمتهای مقاله خودداری شود. در فهرست مراجع ذکر نام مؤلفان، عنوان مقاله، نام نشریه ( به صورت کامل و بدون استفاده از حروف اختصاری) ،‌ جلد، صفحهْ شروع و پایان و سال انتشار ضروری است. به عنوان مثال مراجع فارسی [۱] ، مقاله منتشر شده در نشریات [۲] ، کتاب [۳] ، پایان نامه [۴] ، مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس [۵ ] و گزارشهای علمی [۶ ] ،‌به صورت زیرنوشته شوند:

 

۱. Ghomeshi Bozorg, M., and Keshmiri, M., “Stability Analysis of a Beam under the Effect of Moving Masses Using Homotopy Perturbation Method”, Journal of Computational Methods in Engineering, Vol. ۳۴, No. ۱, pp. ۷۹-۹۵, ۲۰۱۵ (In Persian).
 

۲. Ahmadi, G., “Overview of Computational and Analytical Modeling of Particle Transport and Deposition in Turbulent Flows”, Scientia Iranica, Vol. ۱ ,pp. ۱-۲۳, ۱۹۹۴.

۳. Kays, W. M., and London, A. L., Compact Heat Exchangers, ۳rd ed., ۱۱۵, McGraw-Hill, New York, ۱۹۸۴.

۴. Karki, K. C., “A Calculation Procedure for Viscous Flows at All Speeds in Complex Geometries”, Ph.D. Thesis, University of Minnesota, Minneapolis, ۱۹۸۶.

۵. Rostami, A. A, and Movaghatian, M., “Prediction of Flow Induced Vibration of Heat Exchanger Tubes ”, Proceedings of the Sixth Asian Congress of Fluid Mechanics, Singapore, Vol. ۲, pp. ۱۳۱۲-۱۳۱۵, ۱۹۹۵.

۶. Book, E., and Bratman, H., “Using Compilers to Build Compilers ”, SP-۱۷۶, System Development Corporation, Santa Monica, California, ۱۹۶۰.مقاله فاقد هرگونه زیرنویس باشد و معادل انگلیسی کلماتی که معادل فارسی ندارد در واژه نامه آورده شود.
واژه‌نامه: به ترتیبی که در متن اصلی به آنها اشاره شده آورده شود. هر واژه لاتین با شمارهْ مربوط به خود مشخص می‌شود و این همان شماره‌ای است که در متن به صورت بالانویس روی معادل فارسی آن نوشته شده است. به عنوان مثال اگردر متن مقاله عبارت ً …در بعضی از قسمتها نشانه‌هایی از برآمدگی ^ در مرزها … ً دیده شود،‌در واژه‌نامه
به صورت:

۸.bulging

آورده می‌شود از نوشتن واژه‌های لاتین در متن مقاله خودداری شود. در واژه‌نامه ،‌حرف اول واژه‌های لاتین (بجز اسامی خاص) کوچک نوشته شود.

جدولها: با سطربندی .و ستونبندی مناسب ترسیم و هرکدام در صفحهْ‌ جداگانه آورده شود. همه جدولها شماره‌گذاری و شرح جدول در بالای آن نوشته شود. در جدولها و شرح بالای آنها از واژه‌های لاتین استفاده نشود. برای جدولها از نرم افزار Word۲۰۰۳(نهایتا تا Word۲۰۱۳) استفاده شود. در هر ستون جداول تعداد اعشار بایستی هماهنگ باشند.

خواهشمند است ممیز ها به صورت / تایپ شود نه به صورت نقطه.

شکلها: به هرشکل صفحه‌ای جداگانه اختصاص یابد. نمودارها و منحنیها با نرم افزار کامپیوتری رسم شوند.  اعداد روی محورهای مختصات به لاتین نوشته شوند. اندازهْ واژه‌ها و علائم گوناگون به گونه‌ای باشد که پس از ۵۰% کوچک شدن و درج در نشریه به آسانی قابل خواندن باشند. نقاط منحنیها را با علائم متداول مانند ○●◊□ نشان دهید. از رسم خطوط شطرنجی (grid) در منحنیها خودداری کنید. ضخامت خطوط منحنی mm۲/۰ باشد. عکسهای مربوط به هم را با فاصلهْ mm۲ از یکدیگر در کنار هم قرار دهید. عکسها با کیفیت عالی تهیه شده باشند. شکلها نیازی به کادر ندارد.

نرم افزار کامپیوتری: برای تایپ مقاله خود از نرم افزار Word۲۰۰۳(نهایتا تا Word۲۰۱۳) استفاده کنند. در حال حاضر، تنها فایلهایی برای این نشریه قابل استفاده‌اند که با این نرم افزار تهیه شده باشند. حاشیه در چپ و راست و بالا و پایان کاغذ cm۵/۲ باشد.

واحدها: همهْ‌ اعداد برحسب واحد بین المللی (SI) نوشته شوند. در صورت لزوم می‌توان مقدار معادل کمیتها را برحسب واحدهای انلگیسی در داخل پرانتز نوشت.

معادلات: تمام معادلات باید به صورت خوانا با حروف و علائم مناسب حروفچینی شوند. هر معادله باید شماره‌ای داشته باشد که در داخل پرانتز و مماس به حاشیهْ راست صفحه نوشته شود. شمارهْ معادلات از (۱) شروع و به شماره‌ای برابر با تعداد معادلات ختم شود. در معادلاتی که به لاتین نوشته می‌شوند از اعداد لاتین استفاده شود.

مقاله با آخرین فرمول نویس ( ترجیحا Math type ۶  به بعد ) آماده شود. اعداد در فرمول ها فارسی باشد و فرمول ها به صورت غیر ایتالیک ارسال شوند.

ارسال مقاله: مقاله باید به صورت الکترونیکی از طریق پرتال نشریه ارسال شود. مؤلفان باید اصل شکلها ، جدولها و عکسها را تا پایان مراحل ارزیابی نزد خود نگه دارند و در نامهْ‌خود اعلام فرمایند که مقالهْ ارسالی برای نشریه "روشهای عددی در مهندسی" تهیه شده و قبلاً در هیچ نشریه دیگری به چاپ نرسیده است.

(به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق و مالکیت معنوی، موظف هستند "فرم واگذاری حق نشر "را تکمیل و به آدرس مجله ارسال نمایند.)

نویسنده گرامی خواهشمند است فرم واگذاری مقاله را دریافت و پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده در قسمت فایل پیشنیاز مقاله بارگذاری فرمایید.

نویسنده گرامی خواهشمند است فرم تعارض منافع را دریافت و پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده در فایلهای پیوست مقاله بارگذاری فرمایید.

 

ارتباط با دفتر نشریه : در صورتی که نیاز به توضیحات بیشتر یا راهنمایی دارید می‌توانید از طریق نامه، تلفن، فاکس یا پست الکترونیکی با دفتر نشریه تماس بگیرید.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی