نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به بررسی اثر دوره عملیات حرارتی آستمپر کردن بر خواص مکانیکی و ساختار میکروسکپی چدنهای نشکنی با درصدهای متغیری از مس (بین 5/0 تا 2 درصد) پرداخته شده، جهت انجام این پژوهش ابتدا Y- بلوک هائی از جنس چدنهای نشکنی با درصدهای مختلفی از مس از طریق ریخته گری تهیه گردید و سپس با استفاده از آنها نمونه های متالوگرافی، کشش و ضربه ساخته شدند. نمونه های ساخته شده در دمای 890 درجه سانتیگراد بمدت یک ساعت آستنیته و سپس در دماهای 285، 335 و 375 درجه سانتیگراد بمدت زمانهای مختلف 15، 30، 75 و 150 دقیقه آستمپر گردیدند. نتایج حاصله نشان داد که چدن نشکنی با یک درصد مس که در دماهای 285 و 335 درجه سانتیگراد بمدت 75 دقیقه آستمپر شده مناسب ترین ترکیب خواص مکانیکی را، نسبت به سایر آلیاژهائی که در همان شرایط آستمپر گردیده اند، داراست و این درحالی است که در دمای آستمپر کردن 375 درجه سانتیگراد، آلیاژی با دو درصد مس که بمدت 30 دقیقه آستمپر شده از خود مناسب ترین خواص مکانیکی را نشان می دهد.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Heat Treatment Cycle on Microstructure and Mechanical Properties of Austempered Ductile Iron with Various Copper Contents.

نویسندگان [English]

  • A. Najafi- Zadeh
  • M.A. Golozar

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی