نویسنده

چکیده

در این مقالۀ آموزشی، گرامیان های کنترل پذیری و مشاهده پذیری را مورد بررسی قرار داده، روش محاسبۀ آنها را ذکر خواهیم کرد. سپس دربارۀ تحقق های بالانس شده و استفادۀ آنها در تقلیل درجۀ سیستمهای خطی ثابت با زمان، توضیحاتی ارائه خواهیم کرد. در انتها، حداکثر خطای تقلیل درجه در این روش را ذکر کرده و با استفاده از این کران بالا در بارۀ چگونگی انتخاب درجۀ مناس برای سیستم تقلیل یافته پیشنهاداتی ارائه می کنیم.

عنوان مقاله [English]

Educational Article:Gramians and Balanced Realizations and their Application in System Order Reduction

نویسنده [English]

  • M. A. Masoumnia

تحت نظارت وف ایرانی