نویسنده

چکیده

– دربارۀ رفتار کشسان1 – مومسان2 سازه های تنش مستوی3 سخن به میان می آید. در این راستا، یک سطح تسلیم4 پنج پارامتری5 ارائه خواهد شد. معیار مزبور با قانون جریان6 وابسته کار می کند. قانون سخت شوندگی ترکیبی7 که از ترکیب قوانین سخت شوندگی همگن8 و پویا9 تشکیل می شود مورد استفاده قرار می گیرد. رابطه های سطح تسلیم پیشنهادی نوشته شده و بر آن اساس، برنامۀ رایانه ای10 برای تحلیل غیر خطی11 مواد مهیا شده است. در پایان کار، تجربه های عددی حاصل از رابطه های پیشنهادی نیز به نظر خوانندگان می رسد.

عنوان مقاله [English]

A Five-Parameter Yield Surface

نویسنده [English]

  • M. Rezaiee-Pajand and H. Asghari

چکیده [English]

This paper is on the elasto-plastic analysis of plane stress problems. A five-parameter yield surface is presented. This yield criterion uses associate flow along with mixed hardening rule. The analytical formulations are written and related computer program for non-linear analysis is prepared. Finally, based on the formulations, numerical examples are solved.

تحت نظارت وف ایرانی