نویسنده

چکیده

در این پژوهش تأثیر حجم و مُرفولوژی کاربیدهای یوتکتیکی در ساختمان میکروسکوپی بر رفتار تریبولوژیکی چدنهای نیکل سخت نوع 4 بررسی شده است. بدین منظور ترکیب شیمیایی عمومی این آلیاژها بر طبق استاندارد 532A ASTM دستۀ I نوع D به عنوان مبانی پژوهش انتخاب و در تهیه نمونه ها تنها میزان کربن بین 3/2 تا 21/3 درصد تغییر داده شد. آزمایشهای سایش لغزشی در حالت خشک به صورت دیسک بر روی دیسک تحت سرعت خطی لغزشی m/s 283/0 صورت پذیرفت. در این پژوهش برای مطالعۀ ساختار میکروسکوپی و مُرفولوژی کاربیدها از میکروسکوپ نوری استفاده گردید و برای مشخص نبودن سایش نمونه توپوگرافی سطوح و ذرات سایش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی صورت پذیرفت. یافته های آزمایش نشان می-دهند که افزایش حجم فاز کاربید باعث کاهش تغییر شکل پلاستیکی سطوح و نهایتاً افزایش مقاومت به سایش شده است. البته این امر صرفاً در چدنهای هیپویوتکتیک صادق بوده و افزایش بیش از حد کاربید، سبب بروز ترک و اشاعۀ آن و کنده شدن ذرات و در نتیجه افت مقاومت سایش شده است. مطالعات میکروسکوپی همچنین نشان می دهند که ناپیوستگی کاربیدها در زمینه موجب افزایش مقاومت سایشی آلیاژ شده است.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Carbides Morphology on Tribological Behaviour of Ni-Hard 4 Cast Irons

نویسنده [English]

  • M. Salehi and A.S. Ayatollahi

چکیده [English]

In this research the effect of volume and morphology of eutectic carbides on tribological behaviour of Ni-Hard 4 cast irons have been investigated. Therefore, as a result of the fact that the carbon content effects the carbides morphology of Ni-hard cast irons, the chemical compositions of five different specimens were kept constant with the exception of the carbon content, which was varied from 2.3 to 3.2%. The general composition of these alloys was selected according to Group D Class I of ASTM A532 standard. The microstructure and carbides morphology of homogenized specimens were examined by microhardness testings and metallographic examinations. Metallographic techniques include optical and scanning electron microscopy have been also used to characterize the predominant wear mechanism. The Ni-hard 4 cast iron surfaces worn by a process of plastic deformation and fracture to produce wear debris. SEM examination of worn surface topography and wear debris shows the tendency to plastic deformation and wear decreased as the carbon content of the specimen increased.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی