نویسنده

چکیده

– در این مقاله مشخصه های عملکرد حالت دائم موتورهای DC مختلف (شنت، سری و تحریک جداگانه) پیش بینی می شود که به یک پمپ گریز از مرکز متصل بوده که از طریق یک مبدل کاهنده یا افزاینده یا کاک از ژنراتور فتو ولتایی (خورشیدی) تغذیه می-شود. فرض بر این است که از باتریهای ذخیره کنندۀ انرژی استفاده نمی شود و لازم است بیشترین بهره برداری از سیستم به عمل آید. به عبارت دیگر با حداکثر کردن سرعت، بیشترین آب پمپاژ شود. ثابت می شود اگر بیشترین بهره برداری با تنظیم ضریب کار مبدل صورت پذیرد مفهومهای بیشترین بهره برداری و کشیدن توان حداکثر از ژنراتور خورشیدی معادل خواهند شد. به این ترتیب از مبدل به عنوان یک ردگیر قله توان استفاده شده است. تنها در موتور تحریک جداگانه هنگامی که ضریب کار مبدل موتورهای سری و شنت و در بیشترین حالات موتور تحریک جداگانه با جریان ثابت با فرض کشیدن توان حداکثر از ژنراتور، بازده سیستم نسبت به ترمینالهای ژنراتور نیز حداکثر می شود.

عنوان مقاله [English]

Steady-State Performance Characteristics of Photovoltaic System Coupled with a Centrifugal Water Pump

نویسنده [English]

  • S.M. Saghaian and F.Farahmand

چکیده [English]

In this article our objective is to obtain steady state characteristics of shunt, series, and separately excited DC motors coupled with a centrifugal water pump supplied through a step-up, step-down, and cuk converter from photovoltaic generator. We assume that there are no storage batteries and, of course, the system must operate on maximum utilization i.e. maximum water must be pumped. It is proven that if maximum utilization is obtained by duty ratio tuning, system utilization maximization and generator peak power tracking will be equal. Thus, a DC/DC converter is used as a peak power tracker. However, a single exception exists in the case of separately excited motors operated in constant converter duty ratio and tuned excitation for maximum utilization. In this case, system utilization maximization and generator peak power tracking will be different. In addition, with the assumption of generator peak power tracking, as in the case of shunt and series motors, system efficiency relative to generator terminals will also be maximized.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی