نویسنده

چکیده

در این مقاله الگوریتمی برای تعیین نسبت ضرایب جذب و انتشار (K/S) رنگها به روش حداقل مربعات1 ارائه شده است. علاوه بر آن با استفاده از شبه معکوس ماتریس2، محدودیت موجود در تعداد اولیه ها در نظریۀ یک ثابتی کیوبلکا- مانک حذف شده است. در روش پیشنهادی انتخاب رنگینه ها برای رنگ همانندی کالریمتری3، براساس یک رنگ همانندی اولیه اسپکتروفوتومتری4 صورت گرفته است. کاربرد روشهای پیشنهاد شده در یک رنگ همانندی رایانه ای5 با بیشتر (یا کمتر) از سه اولیه مورد آزمایش قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

An Algorithm for Color Matching of Textiles With Elimination of Limitation on Primaries

نویسنده [English]

  • H. Khalili S. H. Amirshahi

چکیده [English]

The proposed algorithm suggests a new method for determination of K/S value of primaries based on linear least Squares Technique. By applying the matrix pseudoinverse, a modification is introduced to eliminate the limitation on the numbers of applied dyes in one – constant Kubelka-Munk theory. The selection of dyes for tristimulus matching are also done on the basis of the initial spectrophotometric results. The applicability of suggested methods are tested through a computer colour matching attempt with more/less than three primaries.

تحت نظارت وف ایرانی