نویسنده

چکیده

در این تحقیق آلیاژ مس – روی – آلومینیوم توسط کورۀ برقی مقاومتی ذوب شده و سپس در یک ریژه فولادی ریخته­گری شد. با انجام آزمایشهای متعدد، شیوۀ بهینه برای رسیدن به تجزیه نهایی در محدودۀ هیپویوتکتویید مشخص شد. تأثیر عنصر آلیاژی تیتانیوم بر ریزی دانه­ها و خصوصیات حافظه­داری بررسی شد. عملیات حل سازی (بتا کردن) در C˚850 انجام شد و سپس سرد کردن سریع1 در مخلوط آب و یخ سبب ایجاد ساختار مارتنزیتی و نهایتاً ظهور خاصیت حافظه­داری در نمونه­ها شد. اثر فوق کشسان در دمای C˚40 (بین Md و Ms) بررسی شد و برای تعیین تأثیر نوع فاز بر خواص، آزمایش کشش در دو دمای C˚25 و C˚55- انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که پیری حاصل از ماندن در دماهای تا C˚200، کاهش دماهای تغییر حالت را به همراه دارد در حالی که عملیات پیر کردن در دماهای ثابت بین C˚200 تا C˚350 و زمان ثابت بلافاصله بعد از سرد کردن سریع آلیاژ باعث افزایش دماهای تغییر حالت می­شود. این نتایج همچنین نشان داد که پیر کردن در بیش از C˚350، از بین رفتن خواص حافظه­داری آلیاژ را سبب می­شود.

عنوان مقاله [English]

Shape Memory Properties in Cu-Zn-Al Alloy

نویسنده [English]

  • K. Sadrnezhaad and H. Ahmadian

چکیده [English]

In this research a Cu-Zn-Al alloy is produced by melting the raw materials in an electric resistance furnace and then pouring it into a steel mould. The optimum way to achieve the final analysis in the hypo-eutectoid range is determined and the influence of the alloying element, Ti on the grain size and the shape memory properties of the samples are investigated. Solution treatment (done at 850˚C) followed by quenching in ice-water mixture results in the formation of the martensitic structure and the shape memory effect. Aging at temperatures bellow 200˚C results in the reduction of transformation temperatures, while aging at temperatures between 200˚C and 350˚C results in the enhancement of these temperatures and at temperatures above 350˚C results in the destruction of the shape memory properties. Effect of super-elasticity at 40˚C (between Md and Ms) is observed and tensile tests are run at 25˚C and -55˚C to verify the influence of the prevailing phase.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی