نویسنده

چکیده

در این پژوهش برای بررسی خوش فرمانی، یک مدل ناخطی که در برگیرندۀ حرکتهای گردشی، غلت، روبه جلو، کناری و اثر شیرجه است ساخته شده است. در مدل ناخطی، عملکرد تایر و سیستم تعلیق آورده شده است. مدل تایر، برپایه نظریه اصطکاک بیضوی و داده های تایر کالسپان است که نیروی کناری و گشتاور برگردان را تابعی از زاویه لغزش و کجک، نیروی جهشی چسبندگی تایر و جاده، عدد لغزش، ارائه می کند اثر سیستم تعلیق بر تغییر پارامترهای دینامیکی نشان داده شده و انتقال وزن ناشی از شتاب روبه جلو و شتاب کناری و گشتاور غلت بدنه در نظر گرفته شده است. با برهم نهی این اثرها معادله های حرکت نهایی پیدا شده و پایسخ مشخصه های خوش فرمانی و همچنین اثر اعمال پادغلت بر خوش فرمانی نشان داده شده است.

عنوان مقاله [English]

Modeling and Analysis of Handling-Stability of Passenger Cars

نویسنده [English]

  • M. T. Ahmadian and S.Sadeghi

چکیده [English]

A nonlinear model consisting “yaw, roll, longitudinal, lateral and pitch” has been developed in which, tire and suspension characteristics have been considered. Tire model is based on the elliptic concept and tire Calspan data. According to this tire model, cornering force and aligning moment are computed as a function of slip and camber (inclination) angles, normal load, tire adhesion characteristics and skid number. The effects of suspension systems and the component of lateral and longitudinal weight transfers, are considered. Finally the equations of motion are droven, vehicle handling behavior and effect of anti roll stiffness on handling characteristics are shown.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی