نویسنده

چکیده

دانایی یکی از مهمترین داراییهای سازمانها به حساب می آید. از این رو باید در سازمانهای اقتصادی- اجتماعی به درستی مورد استفاده قرار گرفته و به نحو مؤثری مدیریت شود. شرط لازم برای مدیریت مؤثر دانایی، اندازه گیری دانایی است. با این همه روشهای محدودی برای اندازه گیری دانایی توسعه داده شده است. روشهای موجود دارای نقاط ضعف قابل توجهی هستند. یکی از نقاط ضعف مهم آنها عدم توجه کافی به تعریف، ابعاد و ویژگیهای مختلف دانایی است.
در این مقاله روشی جدید برای اندازه گیری سطح دانایی یک سازمان مهندسی معرفی می شود. به این ترتیب که روش پیشنهادی با در نظر گرفتن ویژگیهای مختلف دانایی، سطح دانایی یک سازمان مهندسی را تابعی از دو مؤلفه سلسله مراتب و ابعاد در نظر می-گیرد. روش پیشنهاد شده برای اندازه گیری سطح دانایی یک سازمان مهندسی در دو مقطع زمانی به کار رفته و نتایج آن به ترتیب ارائه شده است.

واژگان کلیدی: دانایی، مدیریت دانایی، اندازه گیری دانایی، سلسله مراتب دانایی، ابعاد دانایی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measunig the Level of an Engineering Organization’s knowledge: A New Method

نویسنده [English]

  • A. N. Mashayekhi and B. Arbabshiriani

چکیده [English]

Knowledge is one of the most important organizations assets. To manage knowledge effectively, it is necessary to be able to measure knowledge. There are few methods for knowledge measurement with certain limitations. One important weakness of current methods is their insufficient attention to definition, dimensions and attributes of knowledge.
In this paper, we propose a new method for measuring the level of an engineering organizations knowledge. According to our proposed method, the level of an organizations knowledge is a function of both knowledge hierarchy and knowledge dimensions. The method is applied to an engineering organization to measure the level of knowledge at two different times and the results are presented.

Keywords: Knowledge, Knowledge management, Knowledge measurement, Knowledge hierarchy, Knowledge dimensions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Knowledge management
  • Knowledge measurement
  • Knowledge hierarchy
  • Knowledge dimensions

تحت نظارت وف ایرانی