نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثرات اندرکنش دینامیکی خاک-سازه در پاسخ لرزه‌ای ساختمانهای مجاور هم به کمک آزمایشهای دینامیکی مدلهـای مقیاس شده روی میز لرزان مورد بررسی قرار گرفته است. چهار مدل سازه‌ای5 ،10، 15و20 طبقه و دو مدل خاک نسبتاً نرم برای انجام این آزمایشها طراحی و ساخته شده‌اند. پی مدلهای انتخابی یکپارچه، صلب و به شکل مربع درنظر گرفته شده است. ظرف مخصوص مدل خاک طوری طراحی وساخته شده است که علاوه بر نگهداری خاک به سهولت روی میز لرزان قابل نصب است. همچنین، این ظرف قابلیت عملکرد مطلوب خاک را به عنوان یک محیط ویسکوالاستیک نیمه بینهایت تأمین می‌کند.
نتایج تجربی حاصل از آزمایشهای میز لرزان توافق خوبی با نتایج مدلسازیهای عددی به روش اجزای محدود دارند. نتایج تجربی و تحلیلی نشان می‌دهند که اثرات اندرکنش سینماتیکی در مقایسه با اندرکنش اینرسی چندان اهمیتی ندارد. درساختمانهای کمتراز 5 طبقه، حرکات افقی وگهواره‌ای پی‌ها عوامل اصلی اندرکنش خاک-سازه شناخته می‌شود، لیکن در سازه‌های بلندتر، حرکات گهواره‌ای نقش کلیدی ایفا می‌کند. مهمترین اثرات اندرکنش خاک-سازه به صورت افزایش پریود مد اول ونسبت میرایی سازه مشاهده می‌شود. اثر سازه‌های مجاور هم در فرکانس‌های بالابیشتر ازفرکانسهای پایین اهمیت دارد. به‌علاوه، این اثرات در ساختمانهای مشابه و نزدیک به هم بیشتر دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Shake Table Study of Soil-Structure Interaction Effects on Seismic Response of Adjacent Buildings

نویسندگان [English]

  • N.A. Hosseinzadeh
  • F. Nateghi-Alahi and F. Behnamfar

چکیده [English]

The objective of this study is to design a robust direct model reference adaptive controller (DMRAC) for a nonlinear cardiovascular model over a range of plant parameters representing a variety of physical conditions. The direct adaptive controllers used in thisd study require the plant to be almost strictly positive real (ASPR) that is, for a plant to be controlled there must exist a feedback gain such that the resulting closed loop system is strictly positive real. We designed a new compensator so that the system composed of the cardiovascular plant and the compensator satisfy the ASPR condition.
Numerous studies in the past have considered a small range of gain variations of the cardiovascular system. In most cases, the controller was designed based on variations in either time delay or plant gains. Many of these workers treated the cardiovascular system as a single-input single output (SISo) plant in which the control output was Mean Arterial Pressure (MAO). We treated the cardiovascular system as a multi-input multi-output (MIMO) plant in which both the MAP and Cardiac Output (CO) are simultaneously controlled.
In this study, a new linear model is presented that provides a better approximation thanthe one the original linear model does. By doing so and utilizing the DMRAC algorithm, we could satisfy the stability conditions for the nonlinear model while satisfactory responses obtained under every possible condition for the cardiovascular nonlinear model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil-Structure Interaction
  • Adjacent Buildings
  • Kinematic Interaction
  • inertial Interaction

تحت نظارت وف ایرانی