نویسنده

چکیده

با توجه به اهمیت سیستم ریسندگی رینگ در میان سایر روشهای ریسندگی موجود ،ظرفیتهای زیادی برای تحقیق و بررسی بیشتر در مورد بهبود کیفیت وخواص نخ تولید شده در این روش وجود دارد.
دراین تحقیق با هدف بهبود کیفیت نخ تولید شده،تغییر شکل و ابعاد مثلث ریسندگی تشکیل شده با ایجاد یک شیار دارای انحنایی در محدوده 5 تا 7 میلی متر در وسط غلتک جلو کشش(غلتک پایین) واستفاده از اورینگهای لاستیکی دوار مطابق با اندازه شیار و انحنای ایجاد شده به عنوان غلتک فوقانی مورد مطالعه قرار گرفته است . با این تغییر شکل انتظار می رود که شکل هندسی مثلث ریسندگی از حالت اقلیدسی به شکل ریمانی تبدیل شود. نتایج این تحقیق شامل بهبود در خواص استحکام ، ازدیاد طول تا حد پارگی، یکنواختی و عیوب نخ، حجم کمتر و نظم بیشتر بالن تشکیل شده،کاهش کشش نخ و افزایش ثبات ریسندگی و کاهش نخ پارگی،بهبود شکل و میزان تجمع الیاف در مقطع نخ، یکنواختی بیشتر نمره و تاب نخ و در نهایت افزایش ضریب مشارکت الیاف در ساختمان نخ تولیدی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Changes in Front Drafting Rollers Geometry on the Properties of Ring Spun Yarns

نویسنده [English]

  • A. A. Gharehaghaji and M. Rafimanzelat

چکیده [English]

Regarding the importance of ring spinning method among spinning systems, great potentials exist for research about on the improvement of the quality and properties of ring spun yarn. This study aims to improve yarn quality by changing the shape and dimensions of spinning triangle through forming a groove in the middle zone of the front darfting
roller with a curvature of 5 to 7 mm. For the top drafting roller, we used an elastic O-Ring with dimensions similar to those of the groove. With this change, the geometry of spinning triangle is expected to change as an Euclidean geometry to a half cone Riemannian shape. The results show improvement in yarn tenacity, elongation at break, yarn evenness and faults, shape of spinning baloon, decrease in yarn tension and yarn breakage, improvement in fiber packing in the yarn cross section, more evenness in the yarn count and twist, and, finally, better inter-structure compared to the normal ring spun yarn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ring spinning
  • Spinning triangle
  • Yarn tenacity
  • Yarn tension
  • Fiber spinning-in coefficient
  • Yarn in terstructure

تحت نظارت وف ایرانی