نویسندگان

چکیده

در این مقاله انتقال گرمای جریان مغشوش در فاصلۀ هوایی بین روتور و استاتور یک ژنراتور نیروگاهی تحت شار گرمایی غیر یکنواخت به طور تجربی بررسی شده است. روتور دارای چهار شیار مثلتی متقارن در طول محور است. نسبت گرمای تولیدی در روتور به استاتور 1 به 3 است. تغییرات عدد رینولدز محوری و سرعت دورانی روتور به ترتیب در محدوده 30000>Rez>4000 و rpm 1500> ω > rpm 300 قرار دارند. دما و شار گرمایی دو استوانه در سه موقعیت طولی و در دو موقعیت زاویه ای اندازه گیری شده اند. افت فشار جریان هوا نیز در عبور از فاصله هوایی اندازه گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش سرعت دورانی روتور ضمن افزایش ضریب انتقال گرمای سطح روتور نسبت به سطح استاتور باعث تسریع در توسعه یافتن جریان هوا می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nusselt Number Measurement of Air Flow between Grooved Rotor and Stator of a Generator

نویسندگان [English]

  • A. Nouri
  • and M. Nili-Ahmadabadi

چکیده [English]

In this article, turbulent flow heat transfer in the air gap between rotor and stator of a generator under nonhomogeneous heat flux is studied experimentally. The rotor consists of four symmetrical triangular grooves. The stator surface is smooth and does not include any grooves. The relative heat flux between the rotor and the stator is 1 to 3. Temperature and heat flux are measured locally at three axial and two angular positions of inner and outer surface. The pressure drop of air flow through the air gap is also measured. In this work, the axial Reynolds number and rotational velocity of the rotor ranges are 4000

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat transfer
  • Turbulent flow
  • Forced convection
  • Grooved rotor
  • Stator

تحت نظارت وف ایرانی