عنوان مقاله [English]

Production of A356/SiCp Composite using EPS/SiCp/CMC Mortar

نویسندگان [English]

  • S. Sookhtehsaraee
  • S.M.H Mirbagheri
  • and P. Davami

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metal Matrix Composite
  • wettability
  • EPS/SiCp preforms
  • SiCp
  • Porosity
  • Mortar

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی